အလုပ်ရှာဖွေရေး

အလုပ်ရှာဖွေရေး

ဓာတုဗေဒစက်မှုဝန်ကြီးဌာနမှစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည် 1952.

1952

ပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည် 2003

a

တိုးချဲ့ခဲ့သည် 2020

q